Chcete sa stať súdnym prekladateľom ?   November 5th, 2009

Pokiaľ pracujete / podnikáte v oblasti prekladateľských služieb, možno aj vy uvažujete o postupe na ‘vyšší level’ tým, že sa stanete súdnym prekladateľom. Výhodou je, že súdny prekladateľ môže vykonávať preklady dokumentov, používaných pri úradnom styku. To samozrejme prináša do profesie určitú zodpovednosť a určité povinnosti, napríklad povinné poistenie za spôsobené škody, povinné vedenie pracovného denníka.

Za to však má súdny prekladateľ podstatne lepšie východzie podmienky pri rokovaní o cene, vyššiu dôveryhodnosť a v čase, keď mnoho Slovákov ide pracovať a následne sa vracia zo zahraničia s cudzojazyčnými dokumentmi, ktoré treba predložiť úradom, má súdny prekladateľ určite dosť roboty, ak sa snaží.

Čo treba spĺňať na to, aby ste sa mohli stať súdnym prekladateľom ?

Prekladateľom sa môže stať každá osoba, ktorá o to požiada Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a v žiadosti zdokladuje splnenie podmienok vymedzených v § 5 zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch:

a) je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu,

b) je bezúhonná,

c) získala vzdelanie v odbore, ktorý je predmetom písomnej žiadosti o zápis,

d) skončila osobitné vzdelávanie o spôsobe výkonu činnosti podľa tohto zákona (ďalej len odborné minimum),

e) vykonáva prax v odbore, ktorý je predmetom činnosti, v trvaní najmenej päť rokov a v prípade znalcov najmenej sedem rokov,

f) zložila skúšku z odboru alebo odvetvia, ktoré je predmetom žiadosti o zápis a ktorou preukazuje svoju odbornú spôsobilosť (ďalej len odborná skúška ),

g) úspešne skončila špecializované vzdelávanie, ak ide o zapísanie do zoznamu pre odbor alebo odvetvie, v ktorom je takéto vzdelávanie ustanovené vykonávacím predpisom [§ 33 ods. 1 písm. b)],

h) má materiálne vybavenie postačujúce na výkon činnosti v odbore alebo odvetví, ktoré je predmetom písomnej žiadosti o zápis,

i) nebola v posledných troch rokoch právoplatne vyčiarknutá zo zoznamu podľa § 27 ods. 3 písm. d) alebo ktorej nebol uložený zákaz výkonu činnosti podľa § 27 ods. 3 písm. c),

g) zložila sľub.

Viac o legislatíve o súdnych znalcoch, prekladateľoch a tlmočníkoch sa dočítate na stránkach ministerstva spravodlivosti.

This entry was posted on Štvrtok, November 5th, 2009 at 9:54 and is filed under prekladateľstvo. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.You can leave a response, or trackback from your own site.

One Response

August 6th, 2015 at 16:06
job Says:

Pretty! Ƭhis haѕ been an incredibly wonderful article.

Τhank you foг supplying this information.

Leave a Reply